etolit basic Universalklarspüler

etolit basic Universalklarspüler

Flüssiger Universalklarspüler, Konzentrat, sauer